nav200.cc

00001 #include "nav200.h"
00002 
00003 
00004 
00005 Nav200::Nav200()
00006 {
00007 }
00008 
00009 
00010 Nav200::~Nav200()
00011 {
00012 }
00013 
00014 int Nav200::Initialise(Driver* sn2002, Device* opaque2, player_devaddr_t opaque_id2 )
00015 {
00016  this->sn200 = sn2002;
00017  this->opaque_id = opaque_id2;
00018  this->opaque = opaque2;
00019  bytesReceived = 0;
00020 
00021  return 0;
00022 }
00023 
00024 int Nav200::Terminate()
00025 {
00026  return 0;
00027 }
00028 
00029 /*****************
00030 * Standby mode
00031 *******************/
00032 
00033 bool Nav200::EnterStandby()
00034 {
00035  WriteCommand('S','A',0,NULL);
00036  if (ReadFromNav200() > 0)
00037  {
00038   if (packet.length==5 && packet.mode == 'S' && packet.function == 'A')
00039    return true;
00040  }
00041  return false;
00042 }
00043 
00044 int Nav200::GetVersionNumber()
00045 {
00046  WriteCommand('S','V',0,NULL);
00047  if (ReadFromNav200() > 0)
00048  {
00049   if (packet.length==8 && packet.mode == 'S' && packet.function == 'V')
00050   {
00051    //printf("Version: %d.%d.%d\n",packet.data[0],packet.data[1],packet.data[2]);
00052    return (*reinterpret_cast<int*> (packet.data))&0xFFFFFF;
00053   }
00054  }
00055  return 0;
00056 
00057 }
00058 
00059 char* Nav200::GetVersionString()
00060 {
00061  WriteCommand('S','T',0,NULL);
00062  if(ReadFromNav200()>0)
00063  {
00064   if(packet.mode == 'S' && packet.function == 'T')
00065   {
00066    packet.data[packet.dataLength]='\0';
00067    return(reinterpret_cast<char*>(packet.data));
00068   }
00069  }
00070  return NULL;
00071 }
00072 
00073 short Nav200::GetDeviceSerial()
00074 {
00075  WriteCommand('S','S',0,NULL);
00076  if(ReadFromNav200()>0)
00077  {
00078   if(packet.length==7 && packet.mode == 'S' && packet.function == 'S')
00079    return *reinterpret_cast<short*> (packet.data);
00080  }
00081  return 0;
00082 }
00083 
00084 bool Nav200::rotateDirection(uint8_t direction)
00085 {
00086  WriteCommand('S','U',1,&direction);
00087  if(ReadFromNav200()>0)
00088  {
00089   if(packet.length==6 && packet.mode == 'S' && packet.function == 'U' /*&& *reinterpret_cast<uint8_t*> (packet.data) == direction*/)
00090   {
00091    return true;
00092   }
00093  }
00094  return false;
00095 }
00096 
00097 bool Nav200::GetReflectorPosition(uint8_t layer, uint8_t number, PositionXY & reflector)
00098 {
00099  uint8_t data[2] = {layer,number};
00100  WriteCommand('S','R',2,data);
00101  if(ReadFromNav200()>0)
00102  {
00103   if(packet.length==15 && packet.mode == 'S' && packet.function == 'R' && packet.data[0]==layer && packet.data[1]==number)
00104   {
00105     reflector.x = *reinterpret_cast<int*> (packet.data+2);
00106     reflector.y = *reinterpret_cast<int*> (packet.data+6);
00107     return true;
00108   }
00109  }
00110  return false;
00111 }
00112 
00113 bool Nav200::ChangeReflectorPosition(uint8_t layer, uint8_t number, int newX, int newY)
00114 {
00115  uint8_t command[10];
00116  command[0] = layer;
00117  command[1] = number;
00118  *reinterpret_cast<int*> (&command[2]) = newX;
00119  *reinterpret_cast<int*> (&command[6]) = newY;
00120  WriteCommand('S','C',10,command);
00121  if(ReadFromNav200()>0)
00122  {
00123   if(packet.length==15 && packet.mode == 'S' && packet.function == 'C' && packet.data[0]==layer && packet.data[1]==number && *reinterpret_cast<int*> (packet.data+2) == newX && *reinterpret_cast<int*> (packet.data+6) == newY)
00124    return true;
00125  }
00126  return false;
00127 }
00128 
00129 bool Nav200::InsertReflectorPosition(uint8_t layer, uint8_t number, int X, int Y)
00130 {
00131  uint8_t command[10];
00132  command[0] = layer;
00133  command[1] = number;
00134  *reinterpret_cast<int*> (&command[2]) = X;
00135  *reinterpret_cast<int*> (&command[6]) = Y;
00136  WriteCommand('S','I',10,command);
00137  if(ReadFromNav200()>0)
00138  {
00139   if(packet.length==15 && packet.mode == 'S' && packet.function == 'I' && packet.data[0]==layer && packet.data[1]==number && *reinterpret_cast<int*> (packet.data+2) == X && *reinterpret_cast<int*> (packet.data+6) == Y)
00140    return true;
00141  }
00142  return false;
00143 }
00144 
00145 bool Nav200::DeleteReflectorPosition(uint8_t layer, uint8_t number, PositionXY & reflector)
00146 {
00147  uint8_t data[2] = {layer,number};
00148  WriteCommand('S','D',2,data);
00149  if(ReadFromNav200()>0)
00150  {
00151   if(packet.length==15 && packet.mode == 'S' && packet.function == 'D' && packet.data[0]==layer && packet.data[1]==number)
00152   {
00153     reflector.x = *reinterpret_cast<int*> (packet.data+2);
00154     reflector.y = *reinterpret_cast<int*> (packet.data+6);
00155 //     printf("deleted reflector is %d\n",reflector.x);
00156     return true;
00157   }
00158  }
00159  return false;
00160 }
00161 
00162 
00163 /*********************************
00164 * Read and set reflector radii
00165 ***********************************/
00166 int Nav200::GetReflectorRadius(uint8_t layer)
00167 {
00168 //  ReflectorSize reflector;
00169  WriteCommand('R','G',1,&layer);
00170  if(ReadFromNav200()>0)
00171  {
00172   if(packet.length==7 && packet.mode == 'R' && packet.function == 'G' && packet.data[0] == layer)
00173   {
00174    return packet.data[1];
00175   }
00176  }
00177  return -1;
00178 }
00179 
00180 bool Nav200::SetReflectorRadius(uint8_t layer, uint8_t radius)
00181 {
00182  uint8_t data[2] = {layer,radius};
00183  WriteCommand('R','S',2,data);
00184  if(ReadFromNav200()>0)
00185  {
00186   if(packet.length==7 && packet.mode == 'R' && packet.function == 'G' && packet.data[0] == layer && packet.data[1] == radius)
00187    return true;
00188  }
00189  return false;
00190 }
00191 
00192 /*****************
00193 * Mapping mode
00194 *******************/
00195 bool Nav200::EnterMapping()
00196 {
00197  WriteCommand('M','A',0,NULL);
00198  if(ReadFromNav200()>0)
00199  {
00200   if(packet.length==5 && packet.mode == 'M' && packet.function == 'A')
00201    return true;
00202  }
00203  return false;
00204 }
00205 
00206 int Nav200::StartMapping(uint8_t layer, int X, int Y, short orientation, uint8_t radius)
00207 {
00208  uint8_t data[12];
00209  data[0] = layer;
00210  *reinterpret_cast<int*> (&data[1]) = X;
00211  *reinterpret_cast<int*> (&data[5]) = Y;
00212  *reinterpret_cast<short*> (&data[9]) = orientation;
00213  data[11] = radius;
00214  WriteCommand('M','S',12,data);
00215  if(ReadFromNav200(100000000)>0)
00216  {
00217   if(packet.length==7 && packet.mode == 'M' && packet.function == 'S' && packet.data[0] == layer)
00218    return packet.data[1];
00219  }
00220  return -1;
00221 }
00222 
00223 int Nav200::StartMappingMeasurement(uint8_t layer, uint8_t scans, int X, int Y, short orientation, uint8_t radius)
00224 {
00225  uint8_t data[13];
00226  data[0] = layer;
00227  data[1] = scans;
00228  *reinterpret_cast<int*> (&data[2]) = X;
00229  *reinterpret_cast<int*> (&data[6]) = Y;
00230  *reinterpret_cast<short*> (&data[10]) = orientation;
00231  data[12] = radius;
00232  WriteCommand('M','M',13,data);
00233  if(ReadFromNav200(100000000)>0)
00234  {
00235   if(packet.length==7 && packet.mode == 'M' && packet.function == 'S' && packet.data[0] == layer)
00236    return packet.data[1];
00237  }
00238  return -1;
00239 }
00240 
00241 int Nav200::StartNegativeMappingMeasurement(uint8_t layer, uint8_t scans, int X, int Y, short orientation, uint8_t radius)
00242 {
00243  uint8_t data[13];
00244  data[0] = layer;
00245  data[1] = scans;
00246  *reinterpret_cast<int*> (&data[2]) = X;
00247  *reinterpret_cast<int*> (&data[6]) = Y;
00248  *reinterpret_cast<short*> (&data[10]) = orientation;
00249  data[12] = radius;
00250  WriteCommand('M','N',13,data);
00251  if(ReadFromNav200()>0)
00252  {
00253   if(packet.length==7 && packet.mode == 'M' && packet.function == 'S' && packet.data[0] == layer)
00254    return packet.data[1];
00255  }
00256  return -1;
00257 }
00258 
00259 bool Nav200::MappingPosition(uint8_t layer, uint8_t number, PositionXY & reflector)
00260 {
00261  uint8_t data[2] = {layer,number};
00262  WriteCommand('M','R',2,data);
00263  if(ReadFromNav200()>0)
00264  {
00265   if(packet.length==15 && packet.mode == 'M' && packet.function == 'R' && packet.data[0] == layer && packet.data[1] == number)
00266   {
00267     reflector.x = *reinterpret_cast<int*> (packet.data+2);
00268     reflector.y = *reinterpret_cast<int*> (packet.data+6);
00269     return true;
00270   }
00271  }
00272  return false;
00273 }
00274 
00275 /*****************
00276 * Positioning mode
00277 *******************/
00278 bool Nav200::EnterPositioning()
00279 {
00280  WriteCommand('P','A',0,NULL);
00281  if(ReadFromNav200()>0)
00282  {
00283   if(packet.length==5 && packet.mode == 'P' && packet.function == 'A')
00284    return true;
00285  }
00286  return false;
00287 }
00288 
00289 bool Nav200::EnterPositioningInput(uint8_t NumberOfMeasurements)
00290 {
00291  WriteCommand('P','N',1,&NumberOfMeasurements);
00292  if(ReadFromNav200()>0)
00293  {
00294   if(packet.length==5 && packet.mode == 'P' && packet.function == 'A')
00295    return true;
00296  }
00297  return false;
00298 }
00299 
00300 bool Nav200::GetPositionAuto(LaserPos & laserPosition)
00301 {
00302  WriteCommand('P','P',0,NULL);
00303 
00304  if(ReadFromNav200()>0)
00305  {
00306   if(packet.length==17 && packet.mode == 'P' && packet.function == 'P')
00307   {
00308    laserPosition.pos.x = *reinterpret_cast<int*> (packet.data);
00309    laserPosition.pos.y = *reinterpret_cast<int*> (packet.data+4);
00310    laserPosition.orientation = *reinterpret_cast<short*> (packet.data+8);
00311    laserPosition.quality = packet.data[10];
00312    laserPosition.number = packet.data[11];
00313    return true;
00314   }
00315  }
00316  return false;
00317 }
00318 
00319 bool Nav200::GetPositionSpeed(short speedX, short speedY, LaserPos & laserPosition)
00320 {
00321  uint8_t data[4];
00322  *reinterpret_cast<short*> (&data[0]) = speedX;
00323  *reinterpret_cast<short*> (&data[2]) = speedY;
00324  WriteCommand('P','v',4,data);
00325  if(ReadFromNav200()>0)
00326  {
00327   if(packet.length==17 && packet.mode == 'P' && packet.function == 'P')
00328   {
00329    laserPosition.pos.x = *reinterpret_cast<int*> (packet.data);
00330    laserPosition.pos.y = *reinterpret_cast<int*> (packet.data+4);
00331    laserPosition.orientation = *reinterpret_cast<short*> (packet.data+8);
00332    laserPosition.quality = packet.data[10];
00333    laserPosition.number = packet.data[11];
00334    return true;
00335   }
00336  }
00337  return false;
00338 }
00339 
00340 bool Nav200::GetPositionSpeedVelocity(short speedX, short speedY, short velocity, LaserPos & laserPosition)
00341 {
00342  uint8_t data[6];
00343  *reinterpret_cast<short*> (&data[0]) = speedX;
00344  *reinterpret_cast<short*> (&data[2]) = speedY;
00345  *reinterpret_cast<short*> (&data[4]) = velocity;
00346  WriteCommand('P','w',6,data);
00347  if(ReadFromNav200()>0)
00348  {
00349   if(packet.length==17 && packet.mode == 'P' && packet.function == 'P')
00350   {
00351    laserPosition.pos.x = *reinterpret_cast<int*> (packet.data);
00352    laserPosition.pos.y = *reinterpret_cast<int*> (packet.data+4);
00353    laserPosition.orientation = *reinterpret_cast<short*> (packet.data+8);
00354    laserPosition.quality = packet.data[10];
00355    laserPosition.number = packet.data[11];
00356    return true;
00357   }
00358  }
00359  return false;
00360 }
00361 
00362 
00363 bool Nav200::GetPositionSpeedVelocityAbsolute(short speedX, short speedY, short velocity, LaserPos & laserPosition)
00364 {
00365  uint8_t data[6];
00366  *reinterpret_cast<short*> (&data[0]) = speedX;
00367  *reinterpret_cast<short*> (&data[2]) = speedY;
00368  *reinterpret_cast<short*> (&data[4]) = velocity;
00369  WriteCommand('P','V',6,data);
00370  if(ReadFromNav200()>0)
00371  {
00372   if(packet.length==17 && packet.mode == 'P' && packet.function == 'P')
00373   {
00374    laserPosition.pos.x = *reinterpret_cast<int*> (packet.data);
00375    laserPosition.pos.y = *reinterpret_cast<int*> (packet.data+4);
00376    laserPosition.orientation = *reinterpret_cast<short*> (packet.data+8);
00377    laserPosition.quality = packet.data[10];
00378    laserPosition.number = packet.data[11];
00379    return true;
00380   }
00381  }
00382  return false;
00383 }
00384 
00385 bool Nav200::ChangeLayer(uint8_t layer)
00386 {
00387  WriteCommand('P','L',1,&layer);
00388  if(ReadFromNav200()>0)
00389  {
00390   if(packet.length==6 && packet.mode=='P' && packet.function=='L' && packet.data[0] == layer)
00391    return true;
00392  }
00393  return false;
00394 }
00395 
00396 bool Nav200::ChangeLayerDefPosition(uint8_t layer, int X, int Y, short orientation)
00397 {
00398  uint8_t data[11];
00399  data[0] = layer;
00400  *reinterpret_cast<int*> (&data[1]) = X;
00401  *reinterpret_cast<int*> (&data[5]) = Y;
00402  *reinterpret_cast<short*> (&data[9]) = orientation;
00403  WriteCommand('P','M',11,data);
00404  if(ReadFromNav200()>0)
00405  {
00406   if(packet.length==16 && packet.mode == 'P' && packet.function == 'M' && packet.data[0] == layer && *reinterpret_cast<int*> (packet.data+1) == X && *reinterpret_cast<int*> (packet.data+5) == Y && *reinterpret_cast<short*> (packet.data+9) == orientation)
00407    return true;
00408  }
00409  return false;
00410 }
00411 
00412 bool Nav200::SetActionRadii(int min, int max)
00413 {
00414  uint8_t data[8];
00415  *reinterpret_cast<int*> (&data[0]) = min;
00416  *reinterpret_cast<int*> (&data[4]) = max;
00417  WriteCommand('P','O',8,data);
00418  if(ReadFromNav200()>0)
00419  {
00420   if(packet.length==13 && packet.mode == 'P' && packet.function == 'O' && *reinterpret_cast<int*> (packet.data)==min && *reinterpret_cast<int*> (packet.data+4)==max)
00421    return true;
00422  }
00423  return false;
00424 }
00425 
00426 bool Nav200::SelectNearest(uint8_t N_nearest)
00427 {
00428  WriteCommand('P','C',1,&N_nearest);
00429  if(ReadFromNav200()>0)
00430  {
00431   if(packet.length==6 && packet.mode == 'P' && packet.function == 'C' && packet.data[0] == N_nearest)
00432    return true;
00433  }
00434  return false;
00435 }
00436 
00437 /*****************
00438 * upload mode
00439 *******************/
00440 bool Nav200::EnterUpload()
00441 {
00442  WriteCommand('U','A',0,NULL);
00443  if(ReadFromNav200()>0)
00444  {
00445   if(packet.length==5 && packet.mode == 'U' && packet.function == 'A')
00446    return true;
00447  }
00448  return false;
00449 }
00450 
00451 bool Nav200::GetUploadTrans(uint8_t layer, ReflectorData & reflector)
00452 {
00453  WriteCommand('U','R',1,&layer);
00454  if(ReadFromNav200()>0)
00455  {
00456   if(packet.length==15 && packet.mode == 'U' && packet.function == 'R' && packet.data[0] == layer)
00457   {
00458    reflector.layer = packet.data[0];
00459    reflector.number = packet.data[1];
00460    reflector.pos.x = *reinterpret_cast<int*> (packet.data+2);
00461    reflector.pos.y = *reinterpret_cast<int*> (packet.data+6);
00462    return true;
00463   }
00464  }
00465  return false;
00466 }
00467 
00468 /*****************
00469 * download mode
00470 ******************/
00471 bool Nav200::EnterDownload()
00472 {
00473  WriteCommand('D','A',0,NULL);
00474  if(ReadFromNav200()>0)
00475  {
00476   if(packet.length==5 && packet.mode == 'D' && packet.function == 'A')
00477    return true;
00478  }
00479  return false;
00480 }
00481 
00482 bool Nav200::DownloadReflector(uint8_t layer, uint8_t number, int X, int Y)
00483 {
00484  uint8_t data[10];
00485  data[0] = layer;
00486  data[1] = number;
00487  *reinterpret_cast<int*> (&data[2]) = X;
00488  *reinterpret_cast<int*> (&data[6]) = Y;
00489  WriteCommand('D','R',10,data);
00490  if(ReadFromNav200()>0)
00491  {
00492   if(packet.length == 7 && packet.mode == 'D' && packet.function == 'R' && packet.data[0] == layer && packet.data[1] == number)
00493   {
00494    return true;
00495   }
00496  }
00497  return false;
00498 }
00499 
00500 /*****************
00501 * Error Messages
00502 ******************/
00503 void Nav200::PrintErrorMsg(void)
00504 {
00505  fprintf(stderr,"ERROR: Last command entry %c:", error.F0); 
00506  switch(error.F1)
00507  {
00508   case 1:  fprintf(stderr,"User's software error: "); break;
00509   case 2:  fprintf(stderr,"Error class: Transputer: "); break;
00510   case 3:  fprintf(stderr,"Error in the connection between TPU and sensor: "); break;
00511   case 4:  fprintf(stderr,"Spurious measurement: "); break;
00512   case 5:  fprintf(stderr,"Spurious angular measurement: "); break;
00513   case 6:  fprintf(stderr,"Error in connection to reflector memory: "); break;
00514   case 7:  fprintf(stderr,"Error in connection between user computer and TPU (RS-232 interface): "); break;
00515  }
00516  switch(error.F2)
00517  {
00518   case 1:  fprintf(stderr,"input/output, telegram traffic. "); break;
00519   case 2:  fprintf(stderr,"standby mode. "); break;
00520   case 3:  fprintf(stderr,"handling reference reflectors. "); break;
00521   case 4:  fprintf(stderr,"download mode. "); break;
00522   case 5:  fprintf(stderr,"upload mode. "); break;
00523   case 6:  fprintf(stderr,"mapping mode. "); break;
00524   case 7:  fprintf(stderr,"positioning mode. "); break;
00525   case 8:  fprintf(stderr,"test mode. "); break;
00526   case 9:  fprintf(stderr,"navigation operation, general. "); break;
00527 
00528  }
00529  switch(error.F3)
00530  {
00531   case 1:  fprintf(stderr,"Unknown command.\n"); break;
00532   case 2:  fprintf(stderr,"Command(function) not implemented.\n"); break;
00533   case 3:  fprintf(stderr,"Wrong Command\n"); break;
00534   case 4:  fprintf(stderr,"Reflector not available\n"); break;
00535   case 5:  fprintf(stderr,"Wrong reflector number\n"); break;
00536   case 6:  fprintf(stderr,"Wrong data block\n"); break;
00537   case 7:  fprintf(stderr,"Input not possible\n"); break;
00538   case 8:  fprintf(stderr,"Invalid layer\n"); break;
00539   case 9:  fprintf(stderr,"No reflectors in layer\n"); break;
00540   case 10:  fprintf(stderr,"All reflectors transferred\n"); break;
00541   case 11:  fprintf(stderr,"Communication error\n"); break;
00542   case 12:  fprintf(stderr,"Error in the initialisation of reference reflectors\n"); break;
00543   case 13:  fprintf(stderr,"Wrong radii during input of effective range\n"); break;
00544   case 14:  fprintf(stderr,"Flash EPROM not functional\n"); break;
00545   case 15:  fprintf(stderr,"Wrong reflector radius\n"); break;
00546  }
00547 
00548 }
00549 
00551 // Write a packet to Nav200
00552 int Nav200::WriteCommand(char mode, char function, int dataLength, uint8_t * data)
00553 {
00554 /* if (fd < 0)
00555   return -1;*/
00556 
00557  int length = dataLength+5;
00558  uint8_t * buffer = new uint8_t[length];
00559 
00560  // Create header
00561  buffer[0] = STX;
00562  buffer[1] = length;
00563  buffer[2] = mode;
00564  buffer[3] = function;
00565 
00566  // Copy data
00567  memcpy(buffer + 4, data, dataLength);
00568 
00569  // Create footer (CRC)
00570  buffer[length-1] = CreateCRC(buffer, 4 + dataLength);
00571 
00572 /* // Make sure both input and output queues are empty
00573  tcflush(fd, TCIOFLUSH);*/
00574 
00575 /* // switch to blocking IO for the write
00576  int flags = fcntl(fd, F_GETFL);
00577  if (flags < 0 || fcntl(fd,F_SETFL,flags &~O_NONBLOCK) < 0)
00578  {
00579   fprintf(stderr,"Error changing to blocking write (%d - %s), disabling\n",errno,strerror(errno));
00580   tcsetattr(fd, TCSANOW, &oldtio);
00581   fd = -1;
00582   delete [] buffer;
00583   return -1;
00584  }
00585 */
00586  player_opaque_data_t mData;
00587  mData.data_count = length;
00588  mData.data = buffer;
00589 
00590  // before we send a command to the NAV200, flush and data coming in from the remote file
00591  sn200->InQueue->SetFilter(opaque_id.host, opaque_id.robot, opaque_id.interf, opaque_id.index, PLAYER_MSGTYPE_DATA, PLAYER_OPAQUE_DATA_STATE);
00592  
00593  //puts("waiting for data");
00594  sn200->ProcessMessages();
00595  
00596  // before we send a command to the NAV200, flush and data coming in from the remote file
00597  if (bytesReceived)
00598  {
00599 
00600   do
00601   {
00602     PLAYER_WARN1("Buffer was not empty on NAV200 (%d), flushing",bytesReceived);
00603     bytesReceived = 0;
00604     usleep(100000);
00605     sn200->ProcessMessages();
00606   } while (bytesReceived != 0);
00607  }
00608  sn200->InQueue->ClearFilter();
00609  
00610  opaque->PutMsg(sn200->InQueue, PLAYER_MSGTYPE_CMD, PLAYER_OPAQUE_CMD_DATA, reinterpret_cast<void*>(&mData), 0, NULL);
00611  
00612 /* if((length && (write(fd, buffer, length)) < length))
00613  {
00614   fprintf(stderr,"Error writing to FOB (%d - %s), disabling\n",errno,strerror(errno));
00615   tcsetattr(fd, TCSANOW, &oldtio);
00616   fd = -1;
00617   delete [] buffer;
00618   return -1;
00619  }*/
00620 
00621 /* // restore flags
00622  if (fcntl(fd,F_SETFL,flags) < 0)
00623  {
00624   fprintf(stderr,"Error restoring file mode (%d - %s), disabling\n",errno,strerror(errno));
00625   tcsetattr(fd, TCSANOW, &oldtio);
00626   fd = -1;
00627   delete [] buffer;
00628   return -1;
00629  }*/
00630 
00631  delete [] buffer;
00632 
00633  return 0;
00634 }
00635 
00636 
00638 // Read a packet from the Nav200
00639 int Nav200::ReadFromNav200(int timeout_usec)
00640 {
00641  
00642  int dataLength = 0;
00643 
00644  struct timeval start, now;
00645  gettimeofday(&start,NULL);
00646  
00647  sn200->InQueue->SetFilter(opaque_id.host, opaque_id.robot, opaque_id.interf, opaque_id.index, PLAYER_MSGTYPE_DATA, PLAYER_OPAQUE_DATA_STATE);
00648  
00649  for (;;)
00650  {
00651   //puts("waiting for data");
00652   sn200->ProcessMessages();
00653   
00654   // do we have enough for a header?
00655   while (bytesReceived > 4)
00656   {
00657    //PLAYER_MSG4(2, "recieved STX %d data len %d mode %c fun %c", receivedBuffer[0], receivedBuffer[1], receivedBuffer[2], receivedBuffer[3]);
00658    if (receivedBuffer[0] != STX)
00659    { 
00660     bool found = false;
00661     // bad thing, we dont have the correct start to a message
00662     for(int i=1; i<bytesReceived; i++)
00663     { // find where STX is
00664      if(receivedBuffer[i]==STX)
00665      { // move so STX is at start
00666       memmove(receivedBuffer, receivedBuffer+i, bytesReceived-i);
00667       bytesReceived-=i;
00668       found = true;
00669       break;
00670      }
00671     }
00672     // If none of the data points are STX then all are (essentially) removed
00673     if (!found)
00674     {
00675         bytesReceived = 0;
00676     }
00677     continue;
00678    }
00679  
00680    // we have valid start byte
00681    // get length
00682    dataLength = receivedBuffer[1];
00683  
00684    // check we have enough data for full length, if not then break
00685    if (dataLength > bytesReceived)
00686    {
00687     break;
00688    }
00689    // calc CRC and check it
00690    // if bad CRC, assume same as bad STX
00691    if (CreateCRC(receivedBuffer, dataLength)) // change that later!!
00692    {// bad thing, we dont have the correct start to a message
00693     fprintf(stderr,"bad CRC!!!\n");
00694     bool found = false;
00695     for(int i=1; i<bytesReceived; i++)
00696     { // find where STX is
00697      if(receivedBuffer[i]==STX)
00698      { // move so STX is at start
00699       memmove(receivedBuffer, receivedBuffer+i, bytesReceived-i);
00700       bytesReceived-=i;
00701       found = true;
00702       break;
00703      }
00704     }
00705     // If none of the data points are STX then all are (essentially) removed
00706     if (!found)
00707     {
00708         bytesReceived = 0;
00709     }
00710     continue;
00711    }
00712    // if good CRC we actually have a packet so assemble our NAV200 message and return it to the application
00713    else
00714    {
00715      packet.header = receivedBuffer[0];
00716      packet.length = receivedBuffer[1];
00717      packet.mode = receivedBuffer[2];
00718      packet.function = receivedBuffer[3];
00719      packet.dataLength = packet.length-HEADER_SIZE-FOOTER_SIZE;
00720      memcpy(packet.data, receivedBuffer+4, packet.dataLength);
00721      packet.BCC = receivedBuffer[4+packet.dataLength];
00722   
00723      memmove(receivedBuffer, receivedBuffer+dataLength, bytesReceived-dataLength);
00724      bytesReceived-=dataLength;
00725      sn200->InQueue->ClearFilter();
00726      
00727      if(receivedBuffer[3]=='E'){
00728          error.F0 = receivedBuffer[4];
00729          error.F1 = receivedBuffer[5];
00730          error.F2 = receivedBuffer[6];
00731          error.F3 = receivedBuffer[7];
00732      
00733          //check out what the error is and it out
00734          PrintErrorMsg();
00735          return -2;
00736     }
00737 
00738     return 1;
00739    }
00740   }
00741   gettimeofday(&now,NULL);
00742   if ((now.tv_sec - start.tv_sec) * 1e6 + now.tv_usec - start.tv_usec > timeout_usec)
00743   {
00744    fprintf(stderr,"Timed out waiting for packet %d uSecs passed\n",static_cast<int>((now.tv_sec - start.tv_sec) * 1e6 + now.tv_usec - start.tv_usec));
00745    sn200->InQueue->ClearFilter();
00746    return -1;
00747   }
00748   usleep(1000);
00749  }
00750  sn200->InQueue->ClearFilter();
00751  return 0;
00752 }
00753 
00754 
00755 uint8_t Nav200::CreateCRC(uint8_t* data, ssize_t len)
00756 {
00757  uint8_t result = 0;
00758  for (int ii = 0; ii < len; ++ii)
00759   result ^= data[ii];
00760  return result;
00761 }

Last updated 12 September 2005 21:38:45